The State of Things
11:49 am
Wed June 4, 2014

The Expansion of Video Games

Gamer
Credit creative commons
A conversation about video games

When many people hear the words “video game,” they think of a stereotypical geeky teenage boy. But that image does not represent the true industry. Women account for nearly half of the gaming population and more than a third of gamers are over the age of 36. Video games have expanded into an art form that produces complex narratives, cultural critiques and symphony soundtracks. 

Host Frank Stasio talks with academic and industry experts: Nick Taylor,  professor of digital media at North Carolina State University; Janelle Bonanno, editor-in-chief of Defy Media's Gamefront.com; Katherine Hayles, literature professor at Duke University and co-creator of the game "Speculat1on"; Tommy Tallarico, video game composer; and Jillian Aversa, video game vocalist. 

Tallarico and Aversa are performing with the North Carolina Symphony in Video Games Live tonight at 7:30pm at Meymandi Concert Hall in Raleigh.

Can you match the music to the video game? These are some of our favorites from today's show...

opuǝʇuıu ʎq ǝɯǝɥʇ ןɐuıƃıɹo sɹǝɥʇoɹq oıɹɐɯ ɹǝdns
ƃuod
ıɹɐʇɐ ɹoɟ sɹǝpɐʌuı ǝɔɐds
[3 ɯnqןɐ 'ǝʌıן sǝɯɐƃ oǝpıʌ] ɯıɹʎʞs ɯoɹɟ ǝɯǝɥʇ uɹoquoƃɐɹp
[sןɐɔoʌ uo ɐsɹǝʌɐ uɐıןןıɾ ɥʇıʍ] oןɐɥ ɯoɹɟ ʎɹɐsɹǝʌıuuɐ pǝʌןoʌǝ ʇɐqɯoɔ
ןɐuıƃıɹo sıɹʇǝʇ
3 ɯnqןɐ 'ǝʌıן sǝɯɐƃ oǝpıʌ ɯoɹɟ sıɹʇǝʇ

Related Program